Общи условия за ползване

Моля, прочетете Общите условия за покупко-продажба през www.myfullbox.com и правейки поръчка през сайта се счита, че сте запознат с Общите условия, приемате ги и се задължавате да ги спазвате.

Общи условия за покупко-продажба през уебсайта за електронна търговия www.myfullbox.comНастоящият документ съдържа Общите условия на договор за покупко-

продажба между „НЮ ФРЕШ” ООД, от една страна, и лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост “Клиент”, от друга, във връзка с заявяването и закупуването на предлаганите чрез www.myfullbox.com стоки, както и условията за ползване на другите услуги, предоставяни чрез уебсайта www.myfullbox.com.

I.              OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефиниции
Чл. 1. При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:1. „Уебсайт/сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
2. „НЮ ФРЕШ” ООД е търговското дружество, адрес на електронна поща: office@myfullbox.com, което предоставя услуги и осъществява продажба на стоки от разстояние посредством администрирания от него уебсайт за електронна търговия www.myfullbox.com. НЮ ФРЕШ” ООД е лице, регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност.
3. www.myfullbox.com е уебсайт за електронна търговия - виртуален информационен ресурс в Интернет за предоставяне на услуги на информационното общество и продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента.
4. „Клиент” е дееспособно физическо лице (навършило 18 години и непоставено под запрещение) или юридическо лице.
5. „Клиенстки профил” е обособена част в www.myfullbox.com, съдържаща информация за Клиентa, предоставена от Клиента при регистрацията му и при ползване на предоставяните посредством уебсайта www.myfullbox.com услуги и съхранявана от „НЮ ФРЕШ” ООД. Достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Клиентският профил дава възможност на Клиента да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията или в по-късен момент, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от www.myfullbox.com, да променя паролата си за достъп и др.
6. „Потребителско име” е посочен от Клиента при регистрацията му в www.myfullbox.com електронен пощенски адрес, посредством които той се индивидуализира в www.myfullbox.com.
7. „Парола” е избран от Клиента код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможност за достъп до клиентския му профил, за извършване на валидни заявки за покупка на предлаганите в www.myfullbox.com стоки и за достъп до услуги, за ползването на които се изисква регистрация.
8. „Производител” е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането й на пазара или се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.
9. „Опаковка” са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Клиента.
10. „Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.
11. „Случайно събитие” е непредвидимо към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
12. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
13. „Информационна система” („Система”) е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.
14. „IP Адрес” е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
15. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
16. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
17. „Интернет страница” („Страница”) е съставна и обособена част от уебсайт.
18. „Електронна поща” е електронно средство за съхраняване и пренос на електронни съобщения през Интернет мрежа чрез стандартизирани протоколи.
19. „Изображения” -
 Всички изображения на нашия сайт са илюстративни. Те могат да се различават от действителния изглед на продукта без това да променя неговите технически характеристики по някакъв начин.

 
Предмет
Чл. 2.
1. „НЮ ФРЕШ” ООД предоставя на Клиента възможност след регистрация да закупува предлаганите в www.myfullbox.com стоки чрез извършване на заявка за покупка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване със и стриктно спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в www.myfullbox.com изисквания и условия, свързани с покупко-продажбата на конкретни стоки.
2. „НЮ ФРЕШ” ООД предоставя и комплекс от ресурси и услуги, достъпни за всички потребители на уебсайта www.myfullbox.com, независимо дали са регистрирани като Клиенти или не.
3. Доколкото предоставяните от „НЮ ФРЕШ” ООД услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните услуги и режимът им на предоставяне могат да бъдат променяни по всяко време от „НЮ ФРЕШ” ООД .
 
Регистрация
Чл. 3.
1. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.myfullbox.com стоки, Клиентът следва предварително да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация (регистрационна форма), достъпна в реално време (online) в Интернет на страниците на www.myfullbox.com.
2. При попълване на регистрационната форма по ал. 1, т. 1 Клиентът е длъжен да предостави точни, пълни и верни данни относно самоличността си, точния си адрес, валиден адрес на електронна поща и другите изискуеми от регистрационната форма на „НЮ ФРЕШ” ООД данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.
3. В случай, че Клиент на www.myfullbox.com предостави неверни данни или не отрази настъпили промени в предоставените от него данни в срока по предходната алинея, „НЮ ФРЕШ” ООД има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил.
4. Преди извършване на изявлението по чл. 4, ал. 1 Клиентът може свободно да поправя въведената от него в регистрационната форма по ал. 1 информация.
 
Съгласие с Общите условия
Чл. 4.
1. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на адрес www.myfullbox.com по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.
2. След съгласие с настоящите Общи условия Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване (заявки за покупка) на предлаганите чрез www.myfullbox.com стоки, счита се за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.
3. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице или на лице поставено под запрещение, отговарят за всички вреди, причинени от същото, на „НЮ ФРЕШ” ООД и на трети лица при регистрацията, при извършване на заявки за закупуване на предлагани в www.myfullbox.com стоки или при ползване на други услуги, достъпни през уебсайта www.myfullbox.com.
 
Сключване на договора
Чл. 5.
1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в чл. 4, ал. 1. Договорът се сключва на български език. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана и чрез електронна поща.
2. След сключване на договора „НЮ ФРЕШ” ООД незабавно потвърждава получаването на изявлението по чл. 4, ал. 1 като изпраща съобщение до посочения от Клиента при регистрацията му адрес на електронна поща, което съдържа наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция (включително адрес на електронна поща) с „НЮ ФРЕШ” ООД и текстът или електронна препратка към текста на настоящите Общи условия.
3. Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения във връзка с конкретна заявка индивидуален договор в срок 30 (тридесет) календарни дни от сключването му. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено до „НЮ ФРЕШ” ООД съгласно "
Формуляр за връщане на стоки и рекламации",по електронна поща на адрес: office@myfullbox.com.
4. При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.
 
Парола и потребителско име
Чл. 6.
1. При регистрацията си Клиентът посочва потребителско име и парола за достъп до клиентския си профил в www.myfullbox.com.
2. Клиентът е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на потребителското име и паролата си, както и да не прави достояние на трети лица потребителското име и паролата си и да уведомява незабавно „НЮ ФРЕШ” ООД в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата му.
3. С оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, клиентът следва да прекратява сесията, при която е влязъл в клиентския си профил чрез натискане на виртуалния бутон „изход/exit”.
 
Промени в Общите условия
Чл. 7.
1. Доколкото предлаганите чрез www.myfullbox.com стоки и услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване на продуктовия каталог, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху условията за предлагането им, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от „НЮ ФРЕШ” ООД .
2. При извършване на промени в Общите условия, „НЮ ФРЕШ” ООД се задължава да уведоми Клиента като публикува на видно място в www.myfullbox.com или в клиентския му профил съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия и му даде достатъчен срок да се запознае с тях.
3. Ако в рамките на срока по ал. 2 Клиентът не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях.
4. Ако Клиентът заяви, че отхвърля промените, се счита, че договорът по чл. 5 се прекратява автоматично с получаване на изричното изявление за отхвърляне. Изявлението за отхвърляне следва да бъде изпратено до „НЮ ФРЕШ” ООД по електронна поща на адрес:
office@myfullbox.com или по тел: 0878906677.
5. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и „НЮ ФРЕШ” ООД, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по ал. 2 заявка за покупка на стока.
 
Приложно поле

Чл. 8. Настоящите Общи условия не се прилагат за услуги, за които има отделни правила, както и за отношенията между Клиента и трети лица, с които Клиентът се е свързал, използвайки услугите на „НЮ ФРЕШ” ООД.
 
II. ПОКУПКА НА СТОКИ ПРЕЗ www.myfullbox.com
 
Публикуване на информация за стоките в www.myfullbox.com
Чл. 9.
1. „НЮ ФРЕШ” ООД публикува в www.myfullbox.com описание на основните характеристики на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, както и информация относно пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, срока за доставка на заявената стока (ако е различен от общия срок за доставка, предвиден в настоящите Общи условия) и за правото на Клиента по чл. 5, ал. 3 и условията и начина за упражняването му, както и периода, за който направеното предложение и цена остават в сила.
2. „НЮ ФРЕШ” ООД не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.
 
Мнения и изображения, разполагани на www.myfullbox.com
Чл. 10.
1. Клиентът може да публикува свои мнения и коментари относно конкретни стоки предлагани в www.myfullbox.com, както и да разполага файлове, съдържащи техни изображения или видео файлове, свързани с тези стоки, в съответните Интернет страници, съдържащи описание на тези стоки.
2. Файловете с изображения, разполагани от Клиента на ползвания от „НЮ ФРЕШ” ООД сървър, следва да отговарят на посочените на съответната Интернет страница от сайта изисквания за размер и формат на файла, както и за качество на изображението, както и да не нарушават права на интелектуална собственост на трети лица.
 
Публична покана
Чл. 11. Публикуването на основните характеристики и на цената на стока в www.myfullbox.com е публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях по описания в чл. 12 начин.
Заявка за покупка
Чл. 12.
1. Клиентът получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите в www.myfullbox.com стоки след като въведе валидни потребителско име и парола на съответните места в Интернет страниците на www.myfullbox.com и натисне виртуалния бутон “Вход”.
2. Подаването на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:
• определяне на вида и количеството на стоката и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон „Добави в количка”, обозначен срещу съответна стока;
• преглед на информацията за доставка (възможност за промяна на адреса за доставка, посочване на удобно време за доставка и определяне на допълнителни условия към заявката в полето за „Коментар”);
• избиране на начин на плащане на продажната цена на стоката и въвеждане/промяна на данните за издаване на фактура;
• повторно потвърждение на заявката от бутона „Продължи”.
3. Заявката за покупка на стока от www.myfullbox.com се счита за извършена след натискане на бутона “Финализирай поръчката”. До този момент Клиентът има възможност да преглежда и променя заявените от него стоки, количества, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната заявка.
4. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за „НЮ ФРЕШ” ООД не възниква задължение за нейното изпълнение.
5. Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща.
 
Потвърждаване получаването на заявката
Чл. 13.
1. Заявка за покупка се приема от „НЮ ФРЕШ” ООД чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща, което съдържа
а. наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция на „НЮ ФРЕШ” ООД (включително адрес на електронна поща) и електронна препратка към текста на настоящите Общи условия;
б. информация за основните характеристики на заявената стока;
в. продажната цена на стоката с включени в нея всички данъци и такси;
г. стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка;
д. избрания от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка;
е. информация за правото на Клиента по чл. 5, ал. 3 да се откаже сключения във връзка със заявката индивидуален договор и за условията и начините за упражняването му; 
ж. срока, в който след проверка на наличността на заявената стока „НЮ ФРЕШ” ООД ще потвърди валидността на заявката;
з. срока за доставка на заявената стока, ако същият се различава от сроковете, установени в настоящите Общи условия.
2. При липса на възможност за изпълнение на задълженията на „НЮ ФРЕШ” ООД, поради това, че не разполага със заявената за закупуване стока, в срока по ал. 1, б. „ж” „НЮ ФРЕШ” ООД уведомява Клиента за изчерпването й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща. В тези случаи „НЮ ФРЕШ” ООД възстановява на Клиента в пълен размер заплатените от него суми за закупуване на заявената стока.
 
Цени
Чл. 14.
1. Всички цени в www.myfullbox.com са обявени в български левове и с включен ДДС.
2. Указаните в www.myfullbox.com цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка.
3. Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка на същата по начина, описан в чл. 12.
 
Начини на плащане
Чл. 15.
1. Цената по чл. 14 и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:
а. в брой;
б. по банков път на посочена от „НЮ ФРЕШ” ООД сметка;
в. с банкова карта.

г. по всеки друг указан в Интернет страниците на www.myfullbox.com начин.

2. Клиентът заплаща продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка, както следва:
а. в случаите по ал. 1, б. „а” – в момента доставката;
б. в случаите по ал. 1, б. „б” или „в” – в срок до 3 (три) работни дни от подаване на заявката;
 
Доставка
Чл. 16.
1. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка:
а. в срок до 3 работни дни от потвърждаване валидността на заявката по чл. 12, ал. 5 - за гр. София;
б. в срок до 7 работни дни от потвърждаване валидността на заявката по чл. 12, ал. 5 - за територията на Република България, извън в случаите по б. „а”;
в. в посочения в съответната Интернет страница и в съобщението по чл. 13, ал. 1 срок – за случаите извън б. „а” и „б”;
г. достатъчен според обстоятелствата - за чужбина.
2. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.
 
Предаване на стоката
Чл. 17.
1. Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента.
2. При предаване на стоката Клиентът или третото лице по ал. 1 подписват придружаващите я документи.
3. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъдат осигурени достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „НЮ ФРЕШ” ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
 
Право на отказ

Чл. 18.
1. Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне стоката в срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на получаване на стоката, ако стоката не е ползвана, разпечатвана, с нарушен търговски вид съгласно чл. 50 от Закона за Защита на Потребителите (ЗЗП).
2. Потребителят съгласно ЗЗП трябва да попълни формуляра за 
Връщане на стоки и Рекламации  или да заяви недвусмислено по друг начин решението си за откаже от договора (покупката). След попълване на формуляра или друго заявление,
3. В случай на упражняване правото по чл. 5, ал. 3 Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й по време на срока по чл. 5, ал. 3.
4. Транспортните разходи за връщане на покупката са за сметка на купувача.
5. За да бъде върната една стока, тя трябва да е в изряден търговски вид: стоката не е използвана; опаковката й е запазена; запазен е документа за закупуване на стоката.
6. Рекламация относно получена пратка с констатиран нарушен търговски вид на поръчаната от Вас стока или друга нередност, възникнала при транспортирането на пратката, трябва да бъде заведена в момента на получаване и заплащане на пратката. Клиента трябва да отворете пратката в присътвието на куриера (ВСИЧКИ ПРАТКИ СА С ПРЕГЛЕД ПРЕДИ ПЛАЩАНЕ). Обърнете се към куриера за съставянето на констативен протокол! В противен случай ВАШАТА РЕКЛАМАЦИЯ НЯМА ДА БЪДЕ УВАЖЕНА! 
Всички пратки, които фирма НЮ ФРЕШ ООД изпраща, са застраховани и така Вашите права са гарантирани! Но при липса на констативен протокол от страна на куриера, Вашата рекламация няма да бъде уважена!

7. „НЮ ФРЕШ” ООД възстановява на Клиента в пълен размер заплатените от него суми за закупуване на съответната стока съгласно предвидения срок от чл. 50 от ЗЗП  -  14 календарни дни след предявяване на отказ и връщането на стоката на търговеца, на която същият е упражнил правото по чл. 5, ал. 3 или някое от правата си по ал. 1 или 2 от настоящия член.
8. Възстановяването на суми, направени с банкова карта става чрез  нареждане на обратна операция по картата, с която е извършено плащането в срок от 14 календарни дни след връщане на стоката към „НЮ ФРЕШ” ООД.
9. За връзка с Комисия за защита на потребителите: https://www.kzp.bg/ , тел. 0700 111 22

 III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
 
Права и задължения на „НЮ ФРЕШ” ООД
Чл. 19.
1.а„НЮ ФРЕШ” ООД се задължава:
а. да прехвърли на Клиента собствеността на заявената стока;
б. да достави в срок заявената стока;
в. да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.
2. „НЮ ФРЕШ” ООД има право:
а. да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на „НЮ ФРЕШ” ООД , включително да поставя такива електронни препратки и рекламни банери в клиентския профил на Клиента;
б. да изпраща търговски съобщения до Клиента с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.
3. „НЮ ФРЕШ” ООД няма задължение за осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Клиента и www.myfullbox.com, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. „НЮ ФРЕШ” ООД не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на „НЮ ФРЕШ” ООД (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).
4. „НЮ ФРЕШ” ООД няма задължението да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Клиента при ползване на услугите, предоставяни чрез www.myfullbox.com.
Чл. 20.
1. „НЮ ФРЕШ” ООД си запазва правото да преустановява предоставянето на конкретни услуги, достъпни чрез www.myfullbox.com, след отправяне предизвестие чрез публикуване на съобщение в съответните Интернет страници в www.myfullbox.com и/или в клиентския профил на Клиента.
2. „НЮ ФРЕШ” ООД има право по всяко време по своя преценка да спира достъпа до и/или да премахва мнения, коментари, изображения и други материали, публикувани в www.myfullbox.com от Клиента, когато последният ползва услугите, предоставяни чрез www.myfullbox.com в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, публикуваните на Интернет страницата на услугата правила, Интернет етиката, добрите нрави или други приложими норми.
 
Ограничаване на отговорността
Чл. 21.
1. „НЮ ФРЕШ” ООД полага грижа информацията в www.myfullbox.com да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата. „НЮ ФРЕШ” ООД няма задължението и не гарантира, че предоставяните услуги ще удовлетворят изискванията на Клиента, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, Клиентът декларира, че използването на предоставяната услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че „НЮ ФРЕШ” ООД не отговоря за евентуално причинени на Клиента при ползване на предоставяните услуга вреди, освен ако са причинени от „НЮ ФРЕШ” ООД умишлено или при проявена груба небрежност.
2. „НЮ ФРЕШ” ООД не носи отговорност за непредоставяне на достъп до www.myfullbox.com, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на „НЮ ФРЕШ” ООД , както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.
3. „НЮ ФРЕШ” ООД не гарантира, че достъпът до www.myfullbox.com ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на „НЮ ФРЕШ” ООД.
4. Доколкото „НЮ ФРЕШ” ООД не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Клиента стоки, „НЮ ФРЕШ” ООД не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества.
5. „НЮ ФРЕШ” ООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством www.myfullbox.com.
6. Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в www.myfullbox.com и в клиентския профил на Клиента електронни препратки и рекламни банери, както и чрез електронни препратки, поставени на страниците на www.myfullbox.com при публикуване на мнения, коментари и изображения на Клиенти. „НЮ ФРЕШ” ООД не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. „НЮ ФРЕШ” ООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.
7. „НЮ ФРЕШ” ООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Клиентът използва www.myfullbox.com.
8. Доколкото не инициира предаването и не избира получателя на информацията, както и не избира и не променя извлечената информация, „НЮ ФРЕШ” ООД не отговаря за съдържанието на извлечената при използването на услугата "Търсене" информация.
9. „НЮ ФРЕШ” ООД не носи отговорност, спрямо Клиента и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.myfullbox.com.
10. Страните приемат, че „НЮ ФРЕШ” ООД не носи отговорност за непредоставянето на услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие от извършвани тестове от страна на „НЮ ФРЕШ” ООД с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните услуги. В тези случаи „НЮ ФРЕШ” ООД предварително уведомява Клиента за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на услугите.
 
Права и задължения на Клиента
Чл. 22.
1. Клиентът се задължава
а. да посочи точен и валиден адрес на електронна поща, телефон, както и точен и валиден адрес за доставка при подаване на заявка за покупка на стока;
б. да плати цената на заявената от него стока и разходите по доставката;
г. да получи стоката;
д. да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.
2. Клиентът има право на:
а. достъп в режим онлайн до www.myfullbox.com, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от „НЮ ФРЕШ” ООД. За да подава валидни заявки за стоки, Клиентът следва да въведе потребителското си име и парола.
б. достъп до и корекция в режим онлайн на личните си и други данни, въведени в при регистрацията му или след това
в. отказ от сключения във връзка с конкретна заявка индивидуален договор при условията на чл. 5, ал. 3 от настоящите Общи условия и на чл. 50 от Закона за защита на потребителите. Чл. 5, ал. 3 не се прилага за индивидуални договори, сключени във връзка със заявка за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от Клиента или за доставка на вестници, списания и други периодични издания, както и в други случаи, предвидени в закона.
3. Клиентът се задължава при ползване на www.myfullbox.com:
а. да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
б. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително права на интелектуална собственост;
в. да уведомява незабавно „НЮ ФРЕШ” ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на www.myfullbox.com;
г. да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Клиенти да използват www.myfullbox.com, както и да не използва www.myfullbox.com по начин, предизвикващ отказ от услугите (“denial of service”);
д. да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в www.myfullbox.com и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
е. да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
ж. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
4. При публикуване на мнения, коментари, изображения и видео файлове съгласно чл. 10 Клиентът се задължава да не разполага на сървъра, ползван от „НЮ ФРЕШ” ООД, да не разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица, включително чрез публикуване на електронни препратки към съответни сайтове или ресурси, информация, данни, текст, файлове, фотографии, графики, съобщения, както и всякакви други материали:
а. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
б. съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
в. с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;
г. които имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от „НЮ ФРЕШ” ООД ;
д. чието съдържание нарушава права или свободи на човека;
е. представляващи търговска или служебна тайна или друга
.